Alapszabály

HUNGAROPARK alapszabálya az egyesületi formában működő szervezet célkitűzéseit, működésének formáját és szabályait tartalmazza. Az egyesületet az 5 tagú elnökség vezeti, az elnök képviseli. Az alapszabály Adobe Acrobat formátumban letölthető INNEN. Letölthető belépési nyilatkozat

 

Alapszabály
érvényes: 2012. május 9-től

jóváhagyta a taggyűlés 1/2012 (V.9.) sz. határozatával

 

I.
Az egyesület adatai

1.       Az egyesület neve: Magyar Parkolási Szövetség rövidített neve: HUNGAROPARK

2.       Az egyesület székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 1

3.       Honlap: www.hungaropark.hu

4.       Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság

5.       Nyilvántartási szám: társadalmi szervezetek – 1104

II.
Az egyesület célja, tevékenysége

6.       Az egyesület célja: a hazai parkolási infrastruktúra és parkolási szolgáltatások fejlődésének előmozdítása. Ennek érdekében:

·       tartós kapcsolatokat alakít ki a parkolással foglalkozó szervezetek, szakemberek (tervező, beruházó, építő, üzemeltető vállalatok, intézmények, cégek, vállalkozók, városi és országos közlekedési hatóságok, finanszírozó szervezetek, a parkolási szolgáltatásokat használók érdekvédelmi szervezetei stb.) között,

·       ösztönzi e témakörben a szakmai, műszaki-tudományos együttműködést, a hazai és külföldi eredmények széleskörű gyakorlati hasznosítását,

·       fórumot teremt a szakmai érdekegyeztetés és érdekképviselet számára,

·       a parkolással kapcsolatos jogszabályok, útmutatások, irányelvek kidolgozásában, felülvizsgálatában, értékelésében részt vesz, az előkészítő szervezetekkel és a jogalkotókkal együttműködik, szükség esetén jogszabály módosítást kezdeményez.

7.       Az egyesület tevékenysége:

Céljának elérése érdekében

·           átfogóan foglalkozik az állóforgalommal, annak közlekedéspolitikai összefüggéseivel, tervezési, építési, üzemeltetési kérdéseivel, az egyéni közlekedés mellett az idegenforgalmi autóbusz- és tranzit teherforgalom számára is a parkolási szolgáltatásokkal,

·           széleskörűen nyomon követi, hazai, és nemzetközi viszonylatban a parkolás, gépjármű tárolás eredményeit, fejlődési irányvonalát,

·           fórumot biztosít a felmerülő gyakorlati problémák megvitatására és azok megoldásának elősegítésére,

·           keresi a módszereket a parkolási gondok enyhítésére,

·           közzéteszi, népszerűsíti az elért eredményeket, e célból szakmai és információs kiadványokat jelentet meg,

·           figyelmet fordít a szakterület társadalmi megítélésére, a közönségkapcsolat és a tájékoztatás fejlesztésére,

·           együttműködik az egyesület tevékenységi körét érintő állami és társadalmi szervekkel,

·           véleményt formál a szakterületet érintő kérdésekben és azt az érdekképviseleti funkció ellátása keretében továbbítja az illetékeseknek,

·           vitaüléseket, konferenciákat, szakmai bemutatókat szervez,

·           ajánlásokat dolgoz ki parkolástechnikai, építőipari kérdésekben a gyártók, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők számára,

·           segíti tagjainak szakirodalmi informálását,

·           segíti tagjainak részvételét bel- és külföldi tapasztalatcseréken, szakkonferenciákon,

·           esetenkénti pályázat kiírásával, továbbá alapítvány létesítésével is elősegíti célkitűzéseinek megvalósítását,

·           nemzetközi tevékenysége keretében: rendes tagja az Európai Parkolási Szövetségnek (EPA). Esetenként közreműködik az Európai Unió illetve szervezetei szakmai feladataihoz kapcsolódó tevékenységekben, kapcsolatot épít ki más hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, közvetlenül vagy tagjai illetve delegált szakértői útján részt vesz a nemzetközi szakmai közéletben, kapcsolatain keresztül törekszik arra, hogy előmozdítsa a működő tőke bekapcsolódását a hazai parkolás fejlesztésébe.

·           Az egyesület kezdeményez és folyamatosan részt vesz a parkolási szakképzés és oktatás folyamatában. A hatályos jogszabályok alapján az OKJ szakképzési feltételek meghatározásában részt vesz, valamint a vizsgakérdéseket összeállítja. A szakvizsgák lebonyolítása során képviselőt delegál a vizsgabizottságba.

III.
Az egyesület tagjai

8.       Az egyesületnek mindazon jogi személy, magánszemély, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagja lehet, aki a szövetség céljaival azonosul, magára nézve a szövetség alapszabályát elfogadja és az egyesületbe felvételét kéri.

9.       Az egyesületnek kiemelt tagjai,rendes tagjai, pártoló tagjai, tiszteletbeli tagjai, illetve tiszteletbeli elnöke és alelnöke is lehet. Az egyesület rendes tagjai közül egyes tagok kereszt-tagsággal is rendelkezhetnek. Kereszt-tagsággal rendelkezik az egyesületben az a civil szervezet (egyesület vagy szövetség), amelyben a Magyar Parkolási Szövetség is tagsági jogviszonnyal rendelkezik. A kereszt-tagság fennállásának további feltétele, hogy a két szervezet a kölcsönösség alapján egymást azonos kedvezményekben részesítse. A kereszt-tagsággal rendelkező rendes tag az e minőségében őt megillető jogosultságokon felül az alapszabályban rögzített külön kedvezményekre jogosult mindaddig, amíg a kereszt-tagsági helyzet a két szervezet vonatkozásában fennáll. Kizárólag a kereszt-tagsági helyzet megszűnése a tagsági jogviszonyt önmagában nem szünteti meg.

10.    Az egyesület kiemelt, rendes- és pártoló tagjai: olyan, a szakterület művelésében tevékenyen résztvevő, vagy aziránt érdeklődő személyek, szervezetek, akiket, illetve amelyeket az egyesület tagjai sorába felvesz. A tagfelvételről – belépési nyilatkozat alapján – a taggyűlés által átruházott hatáskörben – az elnökség dönt. Döntéséről a tagságot értesíteni tartozik, 30 napon belül beérkező ellentmondás esetén a tagfelvételt a taggyűlés elé kell terjeszteni.

11.    Az egyesület kiemelt tagjai azon rendes tagok közül kerülnek ki, akik önkéntes nyilatkozatuk alapján a megállapított éves tagdíjnak legalább kétszeresét kiemelt tagdíj fizetésként vállalják.

12.    Az egyesület tiszteletbeli tagja olyan személy vagy szervezet, aki illetve amely az egyesület tevékenységét kiemelkedő módon és eredménnyel segítette. A tiszteletbeli tagságot a taggyűlés adományozhatja.

§  Az egyesület tiszteletbeli elnöke olyan személy, aki az előzőeken kívül az egyesület választott elnöki tisztét betöltötte.

§  Az egyesület tiszteletbeli alelnöke olyan személy, aki az előzőeken kívül az egyesület választott alelnöki tisztét betöltötte.

13.    Az egyesület tagjai jogaikat személyesen, jogi személyek képviselőik útján gyakorolják.


IV.
A tagok jogai, kötelességei.

14.    Az egyesület tagjainak jogai:

a)      tanácskozási joggal részt vehet az egyesület rendezvényein, indítványokat tehet ezek tárgysorozatára,

b)      kezdeményezheti egyes szakmai kérdések közös megvitatását,

c)      pártoló tag és tiszteletbeli tag kivételével – választhat és választható az egyesület szerveibe,

d)      megkaphatja az egyesület kiadványait,

e)      tanácsadást igényelhet az egyesület tevékenységeinek kérdéseiben,

f)       igényelheti az egyesület közreműködését bel- és külföldi tanulmányutak szervezéséhez,

g)      megilleti továbbá mindaz a kedvezmény, amelyet az egyesület tagjai részére biztosít.

15.    Az egyesület tagjainak kötelezettségei:

a)      az alapszabály rendelkezéseit, valamint a taggyűlés tagokra nézve kötelező határozatait köteles megtartani,

b)      a tagsági díjat a tiszteletbeli elnök, a tiszteletbeli tag és a kereszt-tagsággal rendelkező rendes tag kivételével rendszeresen köteles megfizetni,

c)      az új tag a tagdíjfizetési kötelezettsége teljesítéséig a 14. b-g) pontban meghatározott jogokat nem gyakorolhatja.

V.
A tagság megszűnése

16.    Az egyesületi tagság megszűnik:

a)      a tag kilépése,

b)      magánszemély tag elhalálozása esetén, jogi személynél megszűnés folytán,

c)      kizárással, amely taggyűlési határozattal (rendes tagok 50%-a +1 szavazat) történik, ha a tag alapszabályt sértő magatartást tanúsít,

d)      ha a tag tagdíját felszólítás ellenére a tagdíj számla esedékességtől számított 6 hónapon belül nem fizeti meg,

e)      az egyesület megszűnése esetén.

17.    A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni.

18.    Kizárás esetén a kizárt tag az egyesületbe nem kérheti újra felvételét.

19.    Ha a tagság a tagdíj meg nem fizetése miatt szűnik meg, erről az egyesület írásban tájékoztatja a tagot. A megszűnéstől (írásbeli értesítés) számított egy évig a tag nem kérheti ismételt felvételét az egyesületbe.

VI.
Az egyesület szervei

Az egyesület szervei a következők:

·           taggyűlés

·           elnökség

·           ügyintéző szerv

·           felügyelő bizottság

·           szakbizottságok


VII.
A taggyűlés

20.    Az egyesület legfőbb szerve a taggyűlés, amelyet a tagok összessége alkot.

21.    A taggyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik.

22.    A taggyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. Taggyűlést kell tartani akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada írásban – az ok és a cél megjelölésével – kívánja.

23.    A taggyűlés napirendjére a tagok az elnökségnek javaslatot tehetnek.

24.    A taggyűlés hatáskörébe tartozik:

a)     az alapszabály megállapítása és módosítása,

b)    az egyesület elnökének, alelnökének, valamint az elnökség és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, felmentése,

c)     az egyesület titkárának megválasztása, felmentése,

d)    az éves költségvetés meghatározása,

e)     az éves tagdíj összegének, ill. mértékének meghatározása,

f)     az elnökség éves beszámolójának elfogadása, a következő időszak feladatainak meghatározása,

g)    az egyesület tagjaira kötelező egyéb határozatok meghozatala,

h)     új tag felvétele, tiszteletbeli tag, illetve tiszteletbeli elnöki cím adományozása,

i)      tag kizárása,

j)      az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, feloszlásának kimondása

k)     az egyesület gazdasági – vállalkozási tevékenységének meghatározása,

l)      az egyesület szakbizottságainak létrehozása, megszüntetése.

25.    A taggyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazat-egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kivételt képeznek a 24. bekezdés a., g., i., j., pontokban megjelölt kérdések, melyekben a határozathozatalhoz rendes tagok 50%-a +1 szavazat szükséges. Az i. pont esetében az érintett tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.

26.    A taggyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagoknak több mint a fele jelen van. Akadályoztatás esetén a jogi személy tag képviselője írásos felhatalmazással helyettesíthető.

27.    A taggyűlés összehívásáról az elnök, vagy helyettese gondoskodik. A taggyűlés tagjainak az ülést megelőző 15 naptári nappal – a napirendi pontok és előterjesztések kiküldésével értesítést kell küldeni, postai úton, vagy kézbesítő útján.

28.    A taggyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatás esetén helyettese vezeti le.

29.    A taggyűlésre tanácskozási joggal meghívhatók a tagszervezetek szakemberei, továbbá külső szervek képviselői is.

30.    A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a taggyűlés határozatait.

VIII.
Elnökség

31.    Az elnökség képviselő szerv. Tagja csak olyan magyar állampolgár lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

32.    Az elnökség 5 tagból és egy póttagból áll, akiket a szövetség rendes tagjai közül kell választani.

33.    Vezetője: az egyesület taggyűlés által választott elnöke. Tagjai: a taggyűlés által választott alelnök, három tag és egy póttag.

34.    A póttag az elnökség ülésein részt vesz, de szavazati joggal nem rendelkezik. Amennyiben az elnökség egy tagjának mandátuma megszűnik, helyére a póttag lép. Amennyiben az elnök vagy alelnök mandátuma szűnik meg, a megüresedett funkcióra a taggyűlésnek kell az elnökség többi tagja közül egy személyt megválasztani.

35.    Elnökségi tag személyére írásban javaslatot tehet bármely rendes tag képviselője. Jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében a tagszervezet aláírásra jogosult képviselője által felhatalmazott személyt lehet jelölni illetve választani.

36.    Az elnökséget a taggyűlés négy évenként választja újra.

37.    Az elnökség dönt mindazon ügyekben, amely nem tartozik a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, s amelyet az alapszabály nem utal az ügyintéző szerv feladatkörébe.

Hatásköre:

a)      vezeti az egyesület munkáját,

b)      a taggyűlés határozatai alapján elkészíti az egyesület munkatervét, ellenőrzi annak végrehajtását,

c)      gondoskodik a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról,

d)      előkészíti és összehívja a taggyűlést,

e)      elkészíti az egyesület költségvetési tervét, beszámolóját és éves munkaprogramját,

f)       ellenőrzi a zárszámadást,

g)      ellenőrzi az ügyintéző szerv tevékenységét,

h)      határoz a tagfelvételi kérelmekben a 10. pont szerint,

i)        dönt a külföldi kiküldetések, illetőleg külföldiek meghívása ügyében,

j)        jóváhagyja az egyesület és az ügyintéző szerv ügyrendjét,

k)      határoz az egyesület vagyonának befektetéséről,

l)        a szakbizottságok vezetőit megbízza, munkájukról beszámoltatja.

38.    Az elnökség szükség szerint tart ülést. Elmaradt, vagy határozatképtelen elnökségi ülés esetén a soron következő elnökségi ülés időpontját az elnök határozza meg.

39.    Az elnökség határozatképes négy elnökségi tag jelenléte esetén. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

40.    Az elnökségi tagság megszűnik:

a)     a tag lemondása,

b)    a tag elhalálozása,

c)     a tagot az elnökségi munkára felhatalmazó szervezet egyesületi tagságának megszűnése,

d)    a tagot az elnökségi munkára felhatalmazó szervezet aláírásra jogosult képviselője által történő felhatalmazás visszavonása esetén, valamint

e)     kizárással, amely taggyűlési határozattal (rendes tagok 50%-a +1 szavazat) történik, ha az elnökségi tag alapszabályt sértő magatartást tanúsít.

IX.
Ügyintéző szerv

41.    Az ügyintéző szerv a titkárság, vezetője: a taggyűlés által 4 évre választott titkár.

42.    A titkár személyére írásban javaslatot tehet bármely rendes tag képviselője. Jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében a tagszervezet aláírásra jogosult képviselője által felhatalmazott személyt lehet jelölni illetve választani.

43.    A titkár

a)      irányítja az ügyintéző szerv feladatainak teljesítését,

b)      részt vesz az elnökség ülésein,

c)      vezeti az egyesület operatív munkáját,

d)      gondoskodik a taggyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról,

e)      a tagok javaslatait figyelembe véve kezdeményezi az elnökségnél az aktuális feladatok meghatározását és azok ellátásához a tagok szakember-állományából megfelelő szakértői csoportok szervezését,

f)       javaslatot tesz a taggyűlés, illetve az elnökségi ülések napirendjére, gondoskodik a szükséges dokumentumok elkészítéséről.

44.    A titkár megbízatása megszűnik:

a)     a titkár lemondása,

b)    a titkár elhalálozása,

c)     a titkárt munkájára felhatalmazó szervezet egyesületi tagságának megszűnése,

d)    a titkárt munkájára felhatalmazó szervezet aláírásra jogosult képviselője által történő felhatalmazás visszavonása esetén, valamint

e)     kizárással, amely taggyűlési határozattal (rendes tagok 50%-a +1 szavazat) történik, ha a titkár alapszabályt sértő magatartást tanúsít.

X.
Az egyesület tisztségviselői

45.    Az egyesület tisztségviselői:

·       az elnök

·       az alelnök

·       az elnökségi tagok

·       a felügyelő bizottság elnöke és tagjai,

·       a szakbizottságok elnökei.

46.    Az elnök:

·       vezeti a taggyűlés és az elnökség munkáját,

·       ellenőrzi a taggyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását,

·       ellenőrzi az ügyintéző szerv tevékenységét.

47.    Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

48.    Az egyesület képviseletére, nevében aláírásra és bélyegző használatára az elnök jogosult.

49.    Az elnök aláírási jogát egyes az ügyrendben meghatározandó ügykörökben átruházhatja.

XI.
Felügyelő bizottság

50.    Felügyelő bizottsági tag személyére írásban javaslatot tehet bármely rendes tag képviselője. Jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében a tagszervezet aláírásra jogosult képviselője által felhatalmazott személyt lehet jelölni illetve választani.

51.    A felügyelő bizottság elnökét és két tagját -öt évre- a taggyűlés választja meg.

52.    A felügyelő bizottság független, csak a taggyűlésnek van alárendelve.

53.    A felügyelő bizottság feladata a taggyűlés határozatai végrehajtásának, az ügyrendi szabályok betartásának, továbbá a gazdálkodásnak ellenőrzése.

54.    A felügyelő bizottság évente jelentést készít a taggyűlésnek.

55.    A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:

a)     a tag lemondása,

b)    a tag elhalálozása,

c)     a tagot a felügyelő bizottsági munkára felhatalmazó szervezet egyesületi tagságának megszűnése,

d)    a tagot a felügyelő bizottsági munkára felhatalmazó szervezet aláírásra jogosult képviselője által történő felhatalmazás visszavonása esetén, valamint

e)     kizárással, amely taggyűlési határozattal (rendes tagok 50%-a +1 szavazat) történik, ha a felügyelő bizottsági tag alapszabályt sértő magatartást tanúsít.

XII.
Szakbizottságok

56.    Az egyesület tagjai sorából, valamint a tagszervezetek alkalmazottaiból operatív, továbbá konkrét feladatokat kidolgozó, indítványozó és véleményező feladatkörrel, állandó vagy eseti jelleggel szakbizottságok hozhatók létre.

57.    A szakbizottságok létrehozására, feladataik meghatározására a taggyűlés jogosult.

58.    A szakbizottságok vezetőit az elnökség bízza meg és számoltatja be. Szakbizottság vezetője lehet az elnökség egyik tagja is, vagy bármely, a szövetségben rendes vagy pártoló tagszervezet meghatalmazott képviselője.

59.    A szakbizottságok munkáját az elnökség felügyeli. A bizottságokba a tagok – elhatározásuktól függően – delegálnak képviselőt.

60.    A szakbizottságok működési szabályaikat maguk állapítják meg. Munkatervüket az elnökség hagyja jóvá.

XIII.
Az egyesület jövedelme

61.    Az egyesület tagdíjbevételeiből, saját tevékenységével kapcsolatos egyéb bevételeiből, a testület által jóváhagyott költségvetés keretei között gazdálkodik, a hatályos jogszabályok szerint.

62.    A tagdíj fizetésének esedékessége a tárgyév március 31-e. A tagsági díj összegszerű megállapítása a taggyűlés hatásköre.

63.    Az egyesület költségvetésében előirányzott összegek rendeltetésszerű és az előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök felelős.

XIV.
Az egyesület ügyrendje

64.    Az egyesület valamennyi szerve működésének részletes szabályait az egyesület ügyrendje szabályozza, melyet jóváhagyásra az elnökség elé kell terjeszteni a megalakulást követő 30 napon belül.

XV.
Az egyesület megszűnése

65.    Az egyesület bármely okból történő megszűnése esetén a hitelezők kiegyenlítése utáni vagyona a tagok között a megszűnésig befizetett tagdíj arányában felosztásra kerül.

XVI.
Záró rendelkezések

66.    Az alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadók.

 

Budapest, 2012. május 9.

 

__________________________

__________________________

Tóth József

elnök

Kocsis Ferenc

Titkár